Ultra marine Blue

Håndtegnede illustrationer på ultra marine blå papir. Jeg elsker kontrasten mellem det matte ultramarine maling og de hvide pen linjer.

Jeg har arbejdet med tre forskellige temaer.

DEL ONE _ Oplysning.

Vove at vide! (Sapere aude.) “Har mod til at bruge din egen forståelse”. Luk dine øjne – åben dit sind. Hvad er oplysning? I den åndelige verden betyder det at åbne dit tredje øje. Oplysning er synlig for alle, men ikke alle kan forstå det, og ikke alle vil kunne nå det. Men det vil ikke stoppe mig fra at prøve.

DEL TWO _ Rummet

Rummet som kernen i universet. Rum, der omgiver os dagligt, indenfor og uden kroppen. Orbit – Sphere – Spatialitet. Jeg har brug for plads i mit daglige liv, men jeg har også et behov for rummet (universet og mysteriet), så jeg syntes, det ville være sjovt at spille med dualiteten af ordet. Rummet er stort, men det kan også være lille og lige ved siden af dig.

DEL TRE _ Forenklet

3D kortlægning – forenklet organer. – Himmellegeme og en tom skal, der er form, men ingen sjæl. Jeg finder det meget inspirerende, at kompleksiteten af vores kroppe kan forenkles og illustreres af linjer. Med hensyn til oplysning finder jeg ofte, at i en kreativ proces, så ved mine hænder hvordan man får det bedste resultat. Så jo mere jeg slipper min hjerne og min kontrol og slipper kontrollen mine fingre, desto mere fantastisk bliver mit arbejde. Jeg tror, at vores kroppe og celler har visdom og viden ud over vores forståelse.

Hvis du ønsker at købe nogle af de ultra marine blå værker, skal du følge dette link.

_

Handdrawn illustrations on ultra marine blue painted paper. I love the contrast and the luminosity of the mat ultramarine paint and the white pen lines.

I have been working with three different themes.

PART ONE _ Enlightenment.

Dare to know! (Sapere aude.) “Have the courage to use your own understanding”. Close your eyes – open your mind. What is Enlightenment? In the spiritual world it means opening your third eye. Enlightenment is visible to all but not everyone can comprehend it and not everyone will be able to reach it. But that will not stop me from trying.

PART TWO _ Space

Space as the core of the universe. Space that surrounds us on a daily basis, within and without. Orbit – Sphere – Spatiality. I have a need for space in my day to day life, but I also have a need for Space (the universe and the mystery), so I thought it would be fun to play with the duality of the word. Space is wast and large but it can also be small and right beside you.

PART THREE _ Simplified

3D mapping – bodies simplified. – Celestial body Empty shell, there is form but no soul. – Curved path. I find it very inspiring that the complexity of our bodies can be simplified and illustrated by lines. Regarding enlightenment I often find that in a creative process, my hands know how to get to the best result. So the more I let go of my brain and my control and let my fingers do the walking, the more amazing my work becomes. I believe our bodies and cells have wisdom and knowledge beyond our understanding.

If you wish to purchase some of the ultra marine artworks please follow this link.