Transparency

Jubilæums udsmykning for Bruuns Galleri.

Jeg var særligt opmærksom på at bruge kunstneriske elementer, der gik ud over det visuelle. Jeg ønskede at skabe en følelsesmæssig forbindelse mellem beskuerne og værket, hvor de kunne læse mellem linjerne og opleve en dybere mening. Derfor valgte jeg at inkorporere transparente lag og detaljer, der tillod beskuerne at se både de overordnede sammenhænge og de mere skjulte nuancer i kunstværket.

Et centralt element i min udsmykning var kirkevinduerne, hvor jeg blev inspireret af den magiske stemning, der opstår, når lyset skinner igennem. Jeg anvendte transparent folie med kunstværket på vinduerne og skabte derved en unik oplevelse, der afhang af vejret og lysets spil. Beskuerne blev inviteret til at opleve en ændring i stemning og atmosfære, når de betrådte rummet og blev omgivet af kunstværket.

Desuden ønskede jeg at skabe en særlig oplevelse i slusen ved DSB-indgangen. Ved at dække vinduerne fra gulv til loft med kunstværket, skabte jeg en helt indhyllet atmosfære. Beskuerne blev draget af farverne og blev måske fristet til at gå igennem slusen eller blot fordybe sig i studiet af vinduerne. Denne oplevelse gav dem mulighed for at tage en smule hverdagsmagi med sig på deres videre færd gennem centret.

Det var vigtigt for mig at skabe et kunstværk, der ikke kun var æstetisk tiltalende, men også budskabsmæssigt positivt. Jeg inkluderede inspirerende og opmuntrende ord og sætninger, der skulle fremkalde smil og sprede glæde blandt beskuerne. Naturen blev også brugt som en metafor for forbindelser og vækst mellem mennesker. Jeg ønskede at minde folk om vigtigheden af at pleje og dyrke relationer ligesom en have, der skal vandes og plejes for at blomstre.


I was particularly mindful of using artistic elements that went beyond the visual aspect. I wanted to create an emotional connection between the viewers and the artwork, where they could read between the lines and experience a deeper meaning. Therefore, I chose to incorporate transparent layers and details that allowed the viewers to see both the overall connections and the more subtle nuances in the artwork.

A central element in my decoration was the stained-glass windows, where I was inspired by the magical atmosphere that arises when light shines through. I used transparent foil with the artwork on the windows, creating a unique experience that depended on the weather and the play of light. The viewers were invited to experience a change in mood and atmosphere when entering the space and being surrounded by the artwork.

Furthermore, I wanted to create a special experience in the passageway at the DSB entrance. By covering the windows from floor to ceiling with the artwork, I created a completely enveloping atmosphere. The viewers were drawn to the colors and perhaps tempted to walk through the passageway or simply immerse themselves in the study of the windows. This experience allowed them to carry a bit of everyday magic with them on their journey through the center.

It was important for me to create an artwork that was not only aesthetically appealing but also conveyed a positive message. I included inspiring and uplifting words and phrases intended to evoke smiles and spread joy among the viewers. Nature was also used as a metaphor for connections and growth between people. I wanted to remind people of the importance of nurturing and cultivating relationships, much like a garden that needs to be watered and cared for in order to bloom.