Artwork / layout

Dokk1 havde samlet alle landets biblioteker til Demokratiets Dag. Jeg var blevet bedt efterfølgende om at lave en visuel fortolkning til et artwork samt opsætning.

’Demokrati’ er for mig en abstrakt størrelse. Men på demokratidagen bed jeg mærke i, at et demokrati fungerer, når det rummer forskelligheder. Ligesom en have der trives, når diversiteten er stor, så trives vi mennesker, når vi rummer skønheden i vores forskelligheder og kan stå side om side i demokratiet. Derfor har jeg valgt et bredt udvalg af botaniske elementer til kollagen for denne dag.

Spot også den gule Fibonacci-sprial. Den følger et numerisk mønster, som øges, jo længere den bevæger sig ud fra sit centrum. Den drager en parallel til nutidens digitale algoritmer, hvis kompleksitet øges mere og mere, dag for dag.

Det interessante for mig er, at spiralens sneglehuslignende mønster også forekommer flere steder i naturen. Til trods for naturens tilsyneladende rodede diversitet, så er der altså en orden til stede. På den måde er der, midt i demokratiets store rod, også en vis ræson i at se det som et system, der er. Og som skal vedligeholdes, reguleres, næres og vandes. Det er demokratiets evige spiralrejse imellem de livsnødvendige strukturer og de farverige forskelligheder, der udspringer herfra.


Dokk1 had gathered all the country’s libraries for Democracy Day. Afterwards, I was asked to create a visual interpretation for an artwork and layout for the presentation.

‘Democracy’ is, to me, an abstract concept. But on Democracy Day, I noticed that a democracy functions when it embraces differences. Just like a thriving garden relies on diversity, we as humans thrive when we embrace the beauty of our differences and stand side by side in democracy. Therefore, I have chosen a wide range of botanical elements to collage for this day.

Also, spot the yellow Fibonacci spiral. It follows a numerical pattern that increases as it moves further away from its center. It draws a parallel to today’s digital algorithms, whose complexity increases day by day.

What interests me is that the spiral’s snail shell-like pattern also appears in various places in nature. Despite nature’s apparent chaotic diversity, there is an underlying order. In this way, amidst the tangled web of democracy, there is a certain reason to see it as a system that exists. It needs maintenance, regulation, nurturing, and watering. It is democracy’s eternal spiral journey between vital structures and the colorful differences that stem from it.