Århundredets Festival – Folkeuniversitetet

Den årlige kulturfestival arrangeret af Folke Universitetet kontaktede mig om den seneste festival, der hedder Eksistens.

Festivalen samler videnskabsfolk, kunstnere, institutioner og kreative entusiaster og fusionerer dem gennem koncerter, middage, foredrag, forfatterlæsningsfilm og udstillinger. Denne publikation vil blive distribueret til 80.000 husstande.

Det var vigtigt for dem at vise en forsker fra universitetet som omdrejningspunkt, og at indarbejde forskellige elementer, der forklarede festivalens tema og indhold som død, romantik, lykke, drømme, længsel, håb, vrede og lyst. Dette kunstværk skulle arbejde på mange forskellige niveauer. Det skulle være et blikfang og en stærk kommunikator, og samtidig måtte det kunne foldes ud på mange platforme. Som plakater, der strækker sig i størrelse fra A1 til A5, bannere, web, badges, aviser og A4-formatets festivalkatalog.

Her kan du læse hvorfor jeg har valgt de forskellige symboler, og hvad de repræsenterer.

Græsk Buste -At blive udødelig-De store tænkere i oldtidens ideer har formet vores liv.

Dødningehovedet  – Vanitas symbol – Et symbol på død og dødelighed – At være eller ikke være – Shakespeare.

Planet lavet af hud – Er vi alene i universet. – Er der liv på andre planeter.

Sten – bjerg (ved kadaverne) – Mineraler, byggesten til alt – Moder Jord som skaber, kontrasten med kunstig intelligens. – skabt af naturen

Et frø – som set gennem et elektronmikroskop – Vækst, der kommer ud af frøet, tegn på liv og livets oprindelse.

Turbine – Drivkraft – nysgerrighed.

Stor turbine  – Syn i fremtiden. – Kunstig intelligens – Roboter – Fremtidige maskiner.

Trekant af bark  – Masken er revner, den maske vi alle bærer – Hvem er jeg, store eksistentielle tanker.

Blæk i vand ( ligner røg) – Symbol af ting, der kan have en abstrakt form – Drømme – Tanker – Sjælen.

Kroppe – Lidenskab – Frygt for at miste – Angst – Udbredelse.

Celler og væv set gennem et elektronmikroskop. – Hvad gør et menneske. – Bygningsblokke – Celler mikroorganismer – Organer – Tissue.

Cirklen – Den store cirkel bag illustrationen – Den cirkel, der binder os sammen – Livets cirkel.

Linjen, der deler billedet – Dualisme i mennesket – godt og ondt.

_

The annual cultural festival arranged by Folke Universitetet approached me regarding the most recent festival called Eksistens.

The festival brings together scientists, artists, institutions and creative enthusiasts and merges them through concerts, dinners, lectures, author readings film and exhibitions.  This publication would be distributed to 80.000 homes.

It was important for them to show a researcher from the university as a focal point. They wanted me to incorporate different elements that where explanatory of the festival theme and content such as death, romance, happiness, dreams, longing, hope, anger and lust. This artwork had to work on many different levels. It had to be an eye catcher and a strong communicator and at the same time it had to be able to be spread out on many platforms. Such as posters ranging in size from A1 to A5, banners, web, badges, newspapers ads, and the A4 sized festival catalogue.

At the bottom of the post you can read why I have chosen the different symbols, and what they represent.

Greek Bust –To become immortal- The great thinkers in ancient times, their ideas have shaped our lives.

The skull and crossbones – Vanitas symbol – A symbol of death and mortality – To be or not to be – Shakespeare.

The planet of skin – Are we alone in the universe.-Is there life on other planets.

Stone – mountain (at the carcasses) – Minerals, building blocks for everything – Mother Earth as creator, the contrast with artificial intelligence. – Created by nature.

A seed – A seed as seen through an electron microscope – Growth coming out of the seed, signs of life and the origin of life.

Turbine – Driving force – curiosity.

Large turbine – Sight into the future. – Artificial intelligence – Robots – Future machines.

Triangle of bark – The mask is cracking, the mask we all wear – Who am I, big existential thoughts.

Ink in water (looks like smoke) – Symbol of things that can have an abstract form – Dreams – Thoughts – The soul.

Bodies – Passion – Fear of losing – Anxiety – Propagation.

Cells and tissues seen through an electron microscope. – What Makes a human.- Building blocks – Cells microorganisms – Bodies – Tissue.

The large circle behind the artwork – The circle that binds us together – Life’s circle.

The line that divides the image – Dualism in man – Good and Evil.