ruthcronefoster-illustrator-BlackLILY-milky_tshirt_white_spring13_7828