Hummel Innovate

Jeg blev bedt om at lave et print til Hummes firma tour til Barcelona 2016. Denne print var til en T-shirt, alle medarbejdere ville få til minde om deres tur og kernemålet, som de som virksomhed arbejder for at opnå, var det der skulle i fokus.
Der var nogle ord / firmaværdier, der måtte indarbejdes i printet : GROW – INNOVATE – IMPROVE or REMOVE – Barcelona 2016.

Alt i printet er opbygget med en sådan sammensætning, at hvert element er afhængig af alle de andre elementer. Hvis et element fjernes, vil illustrationen tippe og være ude af balance. Jeg synes, det er en smuk parallel til teamwork, synergi og harmoni hos Hummel.

Forklaring af de forskellige elementer:

Stregerne– Struktur, retning, mål

Cirklen– Infinity tegn.- En enhed, et hold

Bølgede linje – Vand er nødvendigt for vækst, linjen symboliserer vand.- Bevægelse, fremskridt.- “T” i VÆKST benyttes som stammen af noget, der vokser og bevæger sig op.

I was asked to make a print for the Hummel Company tour to Barcelona 2016. This print was for a T-shirt all the employees would get in remembrance of their trip, and the core target point, which they as a company are working to achieve. There where some words/ company values which had to be incorporated in the print:

GROW – INNOVATE – IMPROVE or REMOVE – Barcelona 2016

 

Everything in the print is built up with such a composition, that each element is dependent on all the other elements. If one element is removed the artwork would tip and be of balance.

I think this is a beautiful parallel to teamwork, synergy and harmony at Hummel.

 

Explanation of the different elements:

The bars – Structure, direction, goals

The circle– Infinity sign – A unit, a team

Wavy line – Water is necessary for growth, the line symbolises water. – Movement, progress. – The “t” in GROWTH is used it as the stem of something that grows and moves up.