Image Storm / iconoclasm

Jeg blev bedt om at designe en mulig identitet for tre museer, der forenes for en udstilling. Udstillingen drejede sig om ikonoklasma.

Censur var en hjørnesten i designprocessen for dette logo. Jeg har brugt en skarp og stærk skrifttype som basen til at efterligne de kunstværker, der blev censureret i den periode, der var stærke (ellers ville der ikke være nogen grund til at dele skulle skjules) Jeg startede med den stærke base, og så begyndte jeg at censurere de forskellige bogstaver. Jeg har skåret små stykker væk så de forlod hulrum / huller. Jeg har visualiseret censur

Skrifttypen Nexa er ikonoclasm / Image Storms primære stil. Jeg har valgt det, fordi jeg synes det passer godt med temaet censur. Censur udstråler regler tæthed, kontrol og regelrettethed.

Billedfarver // Jeg besluttede at bruge de originale billeder i forhold til autensiteten. Imidlertid er billederne tonet og lettere, så det gør det lidt lettere at få så mange forskellige billeder til at være sammenhængende uden at gøre for meget støj i forhold til de forskellige farveretninger.

Fragmenter // Jeg valgte at bruge fragmenter og former for at skabe en dynamisk sammensætning. En af de ting, der var vigtigt for mig, var at vise nogle af de forskellige værker, der har været udsat for censur. Jeg ønskede at give seeren følelsen af at de gerne vil se mere og give dem følelsen af at noget er blevet censureret. Jeg vil også aktivere deres hjerner på en sådan måde, at de åbner sig og bliver nysgerrige. Nogle gange kan du, hvis du giver svar for hurtigt, gør hjernen doven og dermed begynder at kede sig.

Hvid ramme // Den hvide ramme på brochuren hjælper med at holde alle elementerne sammen, det udgør et anker. Jeg har brugt det som et andet symbol for censur og samtidig giver plads til information.

_

I was asked to design a possible identity for three museums uniting for one exhibition. The exhibition revolved around iconoclasm. 

Censorship was a cornerstone in the design process of this logo. I have used a sharp and strong font as the base to resemble the artworks that were censored in that periode which were strong (otherwise there would be no reason that parts had to be hidden) I started with the strong base and then I started to censor the different letters. I’ve picked up small pieces away and left voids / holes. I visualized censorship

The font Nexa is iconoclasm / Image Storms primary style. I have chosen it because I think it fits well with the theme of censorship. Censorship exudes rules tightness, control and regelrettethed.

Image colors // I decided to use the original images for the authenticity. However the images are toned and lighter so it makes it a little easier to get so many different images to be cohesive together without making to much noise. 

Fragments // I chose to use fragments and shapes to create a dynamic composition. One of the things that was important to me was to show some of the various works that have been subject to censorship. I wanted to give the viewer the feeling that they would like to see more, giving them the feeling that something has been censored. I also want to activate their brains in such a way that they open up and become curious. Sometimes you if you given answers too quickly, it makes the brain becomes lazy and thus begins to be bored. 

White frame // The white frame on the leaflet,  helps hold all the elements together, it constitutes an anchor. I have used it as another symbol for censorship and at the same time giving space for information.