Vacuum

Jeg er gået efter et rent og luftigt look for at løfte og åbne lokalerne. Alt i Bruuns Galleri er menneskeskabt, så jeg ønskede at skabe åndehuller, nogle vinduer og portaler til nye verdener, som seeren er fri til at udforske.

Jeg har arbejdet på fem søgeord: Erfaringer, Liv, Ny, Glæde og Kærlighed.

Her er et udvalg af nogle af de associationer, jeg fik fra de forskellige ord, som jeg har brugt i forhold til inspirationssøgningen.

Liv: Lys som et symbol, sollys, sol over byen, gadelamper, solopgang, natur, bølger, sand, dyb ro og tåge, en fabrikssilo, her skabte ting, nye ting, skabelse. Bygnings facader, der ligner striber, dualisme mellem mørket og lyset, liv og død. De skiftende årstider, vinter (sne) og sommer (sol).

Den nye: Bobblende liv, trapper, trin, stige, bro rækværk, rumrejse, flyvning, horisont, damp.

Glæde: Bevægelse, interaktion mellem de forskellige former og elementer, bobler, som børn er spændte over og bobler over og har svært ved at forblive rolige. Barnlig glæde.

Kærlighed: Nærbillede af en carport dør, et symbol på ens hjem “hjem er hvor hjertet er” nærbilleder af storm = lidenskab og turbulens, der kan sammenlignes. Hud og kroppe tæt forbundet.

Oplevelser: Trapper, stiger, flyvning, rejser, bjerge, landskab, dele af en mast på et sejlskib, hav, bildele, vejtransport.

Abstraktionen er vigtig for mig. Så du kan skabe dine egne oplevelser. Du ser hvad du ser, og ikke hvad jeg vil have dig til at se.

Artworkene er virkelig store og skaber en omsluttende følelse og trækker dig ind i værkerne, væk fra hverdagen.

I værkerne har jeg blandet både abstrakte og konkrete billeder samt organiske og uorganiske former, der skaber et naturlandskabs univers.

Jeg tror, at de forskellige dele ligner puslespil og minder om, hvordan vi passer sammen eller ikke passer. Vi er mange forskellige mennesker, der bevæger sig forbi hinanden hver dag, og omkring os og mellem os er der tom luft. Således navnet Vacuum. Det tomrum, der bliver fyldt mellem os med luft.

Det nærmeste vi kan komme til ingenting, er det, vi kalder vakuum. Vakuum er fra et fysisk synspunkt sprængt med potentiale.

_

I have gone for a clean, airy look to lift and open the premises. Everything in “Bruun’s Galleri is man-made, so I wanted to create breathing holes, some windows and portals in to new worlds the viewer is free too explore.

I’ve worked on five keywords: Experiences, Life, New, Joy and Love.

Here is a selection of some of the associations that I got from the different words, which I have used in relation to the inspiration search.

Life: Light as a symbol, sunlight, sun over the city, street lamps, sunrise, nature, waves, sand, deep calm and fog, a factory silo, here created things, new things, creation. Building facades that look like stripes, the dualism between the dark and the light, life and death. The changing seasons, winter (snow) and summer (sun).

The new: Bubbling, stairs, steps, ladder, bridge railing, space travel, flight, horizon, steam.

Joy: Movement, interaction of the various forms and elements, bubbles that children are excited about and bubble over and find it difficult to remain calm. Childish joy glare.

Love: Closeup of a carport door, a symbol of one’s home “home is where the heart is” close-ups of storm = passion and turbulence that can be compared. Skin and bodies closely linked.

Experiences : Stairs, ladders, flight, travel, mountains, landscape, parts of a mast of a sailing ship, sea, car parts, road trip.

The abstraction is important to me. In it you can create your own experiences. You see what you see and not what I want you to see.

The pieces are really huge and create an enveloping feeling and pull you into the works, away from everyday life.

In the works I have mixed both abstract and concrete images as well as organic and inorganic forms, creating a natural landscape universe.

I think that the different parts envision pieces of puzzle and are reminiscent of how we fit together or do not match. We are many different people who are moving past each other every day, and around us and between us there is empty air. Hence the name Vacuum. The void that is being filled between us by air.

The closest we can come to nothing, is what we call vacuum. Vacuum is, from a physical point of view, bursting with potential. An  example of this could be a baby. A baby may be nothing, but it has a huge potential to be many things. It is the same with vacuum, in a vacuum, there is nothing. However, there is a possibility that all can be generated.